O časopise

Časopis „Fyzikálne Faktory Prostredia“ je vydávaný už 6. rok. Pri jeho zakladaní bola hlavným dôvodom tvorcov časopisu absencia odborného periodika, ktoré by komplexne pokrývalo oblasť fyzikálnych faktorov ako v pracovnom, tak v životnom prostredí. Od tohto času si získal pevnú pozíciu na trhu s odbornými periodikami. Cieľom časopisu je vytvorenie a poskytnutie priestoru, ktorý umožňuje skĺbiť vedomosti a skúsenosti odborníkov z praxe, akademickej pôdy, pracovno-zdravotných služieb, úradov verejného zdravotníctva, ako aj všetkých záujemcov z tejto oblasti pre prezentáciu svojich prác a projektov. Snažíme sa, aby sa v náplni časopisu prelínala teória s praxou.

Aj napriek svojmu špecifickému zameraniu je časopis „Fyzikálne Faktory Prostredia“ určený širokému spektru odborníkov:

 • zaoberajúcich sa meraním a monitorovaním fyzikálnych faktorov,
 • z úradov verejného zdravotníctva,
 • z pracovno-zdravotných služieb,
 • z univerzít,
 • projektantov,
 • výrobcov materiálov a zariadení pre elimináciu negatívneho vplyvu,
 • zamestnancov oddelení pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Zameranie časopisu

 • metódy merania, objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych faktorov prostredia,
 • posudzovanie negatívnych vplyvov fyzikálnych faktorov prostredia na človeka,
 • návrh primeraných, účinných a ekonomicky efektívnych opatrení na ich elimináciu,
 • oznamy o konferenciách, seminároch, workshopoch v oblasti merania, objektivizácie a posudzovania vplyvov fyzikálnych faktorov na človeka,
 • zaujímavé projekty a riešenia,
 • skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnávacie testy.

Zatiaľ ročne vychádzajú dve riadne a dve mimoriadne čísla.

Spoločnosť lbSolve, s. r. o. vydáva časopis FFP od roku 2015. Časopis prichádza v novom dizajne a prináša viac príspevkov a užitočných informácií. Aj naďalej sa budeme snažiť prinášať stále viac nových, kvalitných a aktuálnych informácií.